Pokiaľ sa medzi sebou dve osoby dohodnú, pričom základom tejto dohody je vyhotovenie a predanie diela, je možné túto dohodu zmluvne zabezpečiť. Táto dohoda sa uzatvára vo forme Zmluvy o dielo, pričom ide vlastne o zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela. Dve zmluvné strany sa prostredníctvom tejto zmluvnej dohody dohadujú na tom, že zhotoviteľ vytvorí určité dielo, ktoré následne po zhotovení predá objednávateľovi. Ide vlastne o formu objednávky, za ktorú je objednávateľ zhotoviteľovi diela povinný zaplatiť vopred dohodnutú finančnú čiastku. Zmluva o dielo Ezmluva sa však nevyužíva iba pri umeleckých dielach, ale rovnako je možné ju použiť aj pri realizácií nejakej práce alebo služby, napríklad pri objednaní stavebných prác, servisu, kontroly alebo iných činností. Ďalej sa za dielo považuje taktiež aj vyrobenie veci na mieru, napríklad môže ísť vyrobenie nejakého produktu, nábytku, budovanie prispôsobenej stavby a iné. Okrem vytvorenia úplne nových vecí alebo poskytnutie služieb môže ísť aj o renováciu, opravu alebo upravenie danej veci – napríklad renovácia domu či bytu, oprava pokazeného vozidla, úprava zvolenej veci a ďalšie.

prejednávanie detailov diela

Ak si plánujete od zhotoviteľa niečo objednať alebo ste práve vy zhotoviteľom a chcete Zmluvu o dielo uzavrieť s druhou osobou, mali by ste vedieť čo takáto zmluva obsahuje. Samozrejme, že na začiatku zmluvy je potrebné rovnako, ako v každom inom zmluvnom vzťahu, označiť zhotoviteľa i objednávateľa. Dôležité je uviesť základné údaje, ktoré pozostávajú z osobných informácií, ako je meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a dátum. V prípade, že v zmluve vystupuje namiesto fyzickej osoby tá právnická, uvádza sa jej obchodné meno, sídlo, forma podnikania a identifikačné číslo. Vrátane základného označenia objednávateľa a zhotoviteľa je potrebné v zmluve označiť taktiež aj samotné dielo. Je teda potrebné uviesť čo presne dielo predstavuje a jeho špecifikáciu. Zároveň sa v Zmluve o dielo uvádza, že ide o záväzok zhotoviteľa, ktorým potvrdzuje to, že objednané dielo vyhotoví na vlastné nebezpečenstvo. Netreba zabúdať ani na uvedenie záväzku objednávateľa, ktorý zase potvrdzuje to, že za zhotovené dielo zaplatí stanovenú odmenu.

uzatvorenie zmluvy

V Zmluve o dielo je vhodné doplniť aj dohodnutú výšku finančnej čiastky, ktorá predstavuje odmenu a stanoviť dátum alebo časové rozpätie, do ktorého by malo byť dielo finálne hotové. Medzi ďalšie údaje, ktoré by sa mali v zmluve uvádzať patrí aj stanovenie miesta, kde sa dielo bude predávať objednávateľovi. Čo sa týka vyhotovovania diela, zmluva by mala upravovať to, či dielo bude vytvárať čisto zhotoviteľ, alebo bude na jeho vytvorení spolupracovať s niekým ďalším. Za dôležitý údaj, ktorý nesmie v Zmluve o dielo chýbať, sa považuje stanovenie toho, od kedy sa stáva majiteľom práv na dielo objednávateľ a tým pádom aj od kedy zodpovedá za možné škody.